Nyhed

Slut med dumpning af Lynetteholm-slam

Forligspartierne bag Lynetteholm-projektet har besluttet, at det er definitivt slut med at dumpe slam fra opgravningerne til halvøen i Køge Bugt

Regeringen og partierne bag Lynetteholm-anlægsloven har lyttet: Der skal ikke dumpes yderligere slam i Køge Bugt fra opgravningsområdet mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Dermed er der lyttet til den massive kritik af dumpningen, som Køge Bugt-kommunerne, Danmarks Naturfredningsforening, eksperter og mange, mange andre er kommet med. Alene inden for de seneste uger er der kommet 36.000 underskrifter for at stoppe dumpningen. Protesterne mod at bruge Køge Bugt som milliardprojektets losseplads har været så voldsom, at forligskredsen er  blevet enige om, at dumpningen af slam ikke, som ellers planlagt, bliver genoptaget. I stedet skal det forurenede slam indarbejdes i selve opbygningen af Lynetteholm. Det vil betyde et års forsinkelse.

I aftalen hedder det, at man "ønsker at tilpasse projektet i lyset af de bekymringer, der har været rejst om konsekvenserne af klapning".  Man slår dog samtidig fast, at den gennemførte miljøkonsekvensvurdering ikke giver anledning til bekymring, "men der har været rejst opmærksomhed om klapning fra de svenske myndigheder og andre aktører, hvilket giver risiko for forsinkelser af projektet".

Med andre ord mener aftaleparterne, at der ikke er noget at udsætte på det grundlag, som har ligget til grund for dumpningen af slam, men at protesterne fra ikke mindst svensk side kan risikere at give forsinkelser af projektet. Det ville unægtelig have været smukt, hvis det var bekymring for havmiljøet og ikke for forsinkelser, der havde fået forligspartierne til at skride ind.

Forligspartierne er blevet enige om at ændre en del af projektet. Den nordlige perimeter (omkreds) anlægges som stendæmning i stedet for en spunsvæg. Det vil betyde, hedder det, at  anlægsprojektet billigere, og importeret stål erstattes med sten, grus og sand fra Skandinavien.

"En øget anvendelse af sten, der ofte er et overskudsprodukt fra anlægsprojekter i Sverige og Norge, vil ligeledes kunne øge andelen af genanvendte ressourcer i projektet. Mindre spunsning vil endvidere give mindre støj fra anlægsarbejdet, herunder mindre undervandsstøj. Parterne er ligeledes enige om at undersøge de økonomiske, tekniske og miljømæssige konsekvenser ved at erstatte afgravning af havbundsmateriale med opsugning", står der i aftalen.

Den korte udgave af aftalen er, at Lynetteholm-projektet fortsætter, men at der ikke skal dumpes slam fra projektområdet i Køge Bugt.

Lynetteholm-projektet

 

Den kunstige halvø skal ifølge planen udbygget i 2070 rumme en bydel med plads til 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser. Lynetteholm skal samtidig ifølge planen fungere som klimasikring mod nord for København. Flere eksperter har sået tvivl om det rent faktisk ikke bare øger risikoen for oversvømmelser.

Med anlægsloven blev det besluttet, at der skulle afgraves ca. 2,3 mio. kubikmeter lettere forurenet slam, som skulle dumpes i Køge Bugt. I løbet af tre måneder i vinter blev der heraf dumpet ca. 200.000 kubikmeter. Dumpningen skulle efter planen være genoptaget til efteråret, men er nu med den ny aftale stoppet helt.

Efter anlægsloven skal der hentes ca. 5 mio. kubikmeter rent sand og grus i Køge Bugt til brug for projektet.