Nyhed

Nej til stor motorvejsudvidelse

DN ønsker en lang række forhold belyst, inden der træffes beslutning om en udvidelse af Amagermotorvejen - en udvidelse, som blandt andet er nødvendig på grund af af det endnu ikke vedtagne store anlægsprojekt Holmene ud for Avedøre Holme

Danmarks Naturfredningsforening ønsker en lang række forhold meget grundigt belyst i en kommende VVM-undersøgelse om en eventuel udvidelse af Amagermotorvejen.  Et flertal i Folketinget vil udbygge vejen, så den kan klare mere trafik. Amagermotorvejen mellem motorvejskryds Avedøre og udfletningen mellem Øresundsmotorvejen og Centrumforbindelsen på Amager er i dag en cirka 9 km lang 6-sporet motorvej og en af Danmarks mest befærdede motorvejsstrækning. 

Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af mulige udbygningsløsninger. Forundersøgelsen viser, at det er ”teknisk og miljømæssigt muligt at udbygge Amagermotorvejen”, konkluderer Vejdirektoratet i en sammenfattende rapport.

Man har i forundersøgelsen kortlagt eksisterende fremkommelighedsproblemer på Amagermotorvejen, Avedøre Holme og det omkringliggende vejnet. Ved vurderingen af de trafikale og erhvervsmæssige effekter ved en udbygning, er der desuden set på effekterne ved en samtidig udbygning af Motorring 3, Øresundsmotorvejen og ved fortsat stigende aktiviteter på Avedøre Holme, inklusive etablering af Holmene syd for Avedøre Holme.

Vejdirektoratet har undersøgt to udbygningsforslag. Det ene indebærer kort fortalt, at man inddrager motorvejens nødspor. Det andet, dyrere og voldsommere forslag, som Vejdirektoratet anbefaler, betyder etablering af fordelingsveje langs motorvejen. Derved adskiller man lokaltrafik fra den gennemkørende trafik på den mest følsomme strækning mellem motorvejskryds Avedøre og afkørsel 21 Avedøre Holme. En sådan fordelingsvej vil i østlig retning begynde kort efter afkørsel 25 Vallensbæk S. Der påtænkes også i udbygningsforslag 2 etableret et nyt tilslutningsanlæg ved Jernholmens forlængelse. Dette anlæg vil i en højt hævet sløjfe føres over den fredede Hvidovre Strandeng.

Mere vej flytter blot problemer

Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger i Hvidovre, København, Brøndby og Vallensbæk-Ishøj har afgivet et samlet høringssvar. Heri gør man opmærksom på, at udbygningen vil påvirke Natura2000-område, fredninger, §3-områder, skovbyggelinje, søbyggelinje samt natur- og vildtreservater, hvis man vælger det andet alternativ. Skal motorvejen udbygges, peger DN derfor på den mere ”nænsomme” løsning, hvor man inddrager nødsporet.

DN-afdelingerne skriver, at man forventer en række forhold undersøgt i en kommende miljøundersøgelse, blandt andet støjafskærmning, muligheden for støjafskærmning som en overdækning samt at hele udbygningen foretages syd for den nuværende motorvej for derved at rykke trafikken væk fra boligkvarterer.

DN-afdelingerne mener, at man med en udvidelse af Amagermotorvejen blot vil flytte trafikale problemer til at andre strækninger, med mindre der foretages en samtidig markant forøgelse af kapaciteten på Motorring 3 og Øresundsmotorvejen.

Det undrer også DN, at man anbefaler en udbygningsløsning, der er dimensioneret til projekt Holmene, et projekt som ikke er vedtaget.

Hele høringssvaret kan findes under ”Vi arbejder med”.