Arbejdet i Bestyrelsen :

 

Bestyrelsen tager sig af følgende opgaver

 

1. Gennemgang og stillingtagen til sager, den via Podio og mail-box præsenteres for. Det store flertal af sager er rene efterretningssager - særlig i forbindelse med arbejdet på den nye jernbane.

 

En enkelt sag skiller sig noget ud, nemlig sagen om Kunstmuseet Arkens manglende evne eller vilje til at rette sig efter Kystdirektoratets påbud om fjernelse af midlertidigt udplacerede kunstværker inden for strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har svaret, at Kunstmuseet Arken har påklaget afgørelsen til Overfredningsnævnet, og vi må så afvente dettes afgørelse.

 

2. Formanden har i sin egenskab af medlem af det af DN's Hovedbestyrelse nedsatte Organisationsudvalg lagt et stort arbejde i Demokratiudviklingsrapporten, som præciserer, hvem der må og kan hvad i og på vegne af DN.

 

3. Afdelingen har en godt samarbejde med andre foreninger med interesse for Store Vejleåområdet - DN Albertslund og Høje Taastrup, Vestegnens Sportsfiskersammenslutning og Friluftsrådet.

 

I/S Vallensbæk Mose som er det fælleskommunale selskab, der tager sig af driften af områderne omkring Tueholm og Vallensbæk Søerne har et sekretariat, som samler alle med interesser i området i den såkaldte Brugergruppe. Denne gruppe spænder vidt, og på visse punkter repræsenterer deltagerne modsatrettede interesser - Brugergruppen er derfor et værdifuldt forum for diskussioner om naturhensyn. Vores afdeling har haft stort udbytte af at deltage i møderne.

 

4. Bestyrelsen er også repræsenteret i Grønt Forum i Ishøj Kommune og i Det Lokale Agenda 21-råd i Vallensbæk Kommune. Det skal bemærkes, at Ishøj er miljømyndighed for Vallensbæk Kommune i henhold til det forpligtende kommunale samarbejde de to kommuner imellem.

 

5. Den 2/6 2016 deltog vi sammen med en del andre mennesker i et møde i Havhytten, hvor det nye oplæg til Ishøjs Natur og Friluftspolitik blev præsenteret af Nicolai Reinhold Christensen fra Vej og Park og Mads Ellegaard Larsen fra Naturcentret. Forinden havde vi været på en cykeltur rundt i Ishøj. Efterfølgende har vi indsendt høringssvar til forslaget.

 

 

 

 

Aktiviteter rettet mod publikum :

 

Afdelingen er med til at planlægge og deltager normalt i Naturens Dags arrangementet i Skovhytten i Ishøj Naturpark hvert år. Trods silende regn de sidste par gange er det en fin publikumssucces. Vi står for bygning af redekasser og insekthoteller.

 

Ved Mosens Dag arrangeret af I/S Vallensbæk Mose er vi også med - dog som medhjælpere hos DN Albertslunds Redekassebyggeri.

 

Vi har også tradition for en nattergaletur - men udover bestyrelsen og familie er dette arrangement ikke overrendt.

 

Årets Affaldsindsamling var i år en stor succes i strandområdet både i Vallensbæk (lørdag) og i Ishøj (søndag).

 

Også i år har vi deltaget i De vilde Blomsters Dag- arrangementet i Hundige Strand. Dette bæres af Poul Evald Hansens inspirerende ledelse.

 

 

Opgaver i det kommende år :

 

Afdelingen har ikke haft stor succes med den kommunikative del af sit arbejde. Hjemmesiden er ikke opdateret og en facebook-side er heller ikke blevet egentlig operationel. Dette er til trods for at et par bestyrelsesmedlemmer faktisk har deltaget i kursus om den nye hjemmeside.

 

Vi bør også nok se lidt nærmere på vor del af Store Vejleå, da vedligeholdelsen af den virker temmelig hårdhændet. Takket være kontakterne til den ovenfor omtalte Brugergruppen for Vallensbæk Mose er vi blevet opmærksomme på et notat fra Fiskeriøkologisk Laboratorium, som kan give os grundlag for at kræve en mere skånsom oprensning af Åen.